Apie akreditaciją

Akreditacija

Akreditacija yra nepriklausomas atitikties vertinimo įstaigų (bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijų, kontrolės bei sertifikavimo įstaigų) įvertinimas pagal jų veiklai taikomus pripažintus standartus, kurio metu įsitikinama atitikties vertinimo įstaigų kompetencija, nešališkumu ir veiklos vientisumu. Tinkamas pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir plačiajai visuomenei pasitikėti bandymų, kalibravimo, kontrolės ar sertifikavimo rezultatais.

Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad nacionalinės akreditacijos įstaigos reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina akredituotos įstaigos kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos veiklai taikomus reikalavimus.

Akreditacijos nauda

Globalios ir atviros rinkos sąlygomis vartotojams, verslo organizacijoms ar valdžios kontrolės funkcijas atliekančioms institucijoms svarbu pasitikėti rinkoje esančiomis prekėmis bei paslaugomis. Nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, taikomais produktams, procesams ar paslaugoms, siekiama apsaugoti visuomenės bei rinkos subjektų interesus, todėl teisingai taikomos standartų nuostatos sudaro palankias sąlygas plėtoti verslą bei padeda užtikrinti saugesnę, sveikesnę ir patogesnę aplinką visiems vartotojams. Rinkai tiekiamų produktų, procesų ar paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina atitikties vertinimo įstaigos, todėl svarbu užtikrinti, kad jos būtų kompetentingos atlikti šias funkcijas.
Akredituotos atitikties vertinimo įstaigos privalo turėti reikiamą techninę kompetenciją bei organizuoti savo veiklą vadovaujantis nešališkumo, objektyvumo ir skaidrumo principais. Nacionalinės akreditacijos įstaigos, pasiekusios Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą, suteikta akreditacija reiškia, kad organizacija yra kompetentinga atlikti atitikties vertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

Akreditavimo sistema ES, grindžiama privalomomis taisyklėmis, teisės aktais, standartais ir kitais norminiais dokumentais, padeda stiprinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą atitikties vertinimo įstaigų kompetencija bei jų veiklos dokumentais. Harmonizuota akreditavimo politika ES vaidina svarbų vaidmenį mažinant techninius prekybos barjerus bei didinant vartotojų, valdžios ir verslo institucijų pasitikėjimą rinkai teikiamomis paslaugomis bei produktais.

Atnaujinimo data: 2023-11-29