Akreditavimo paslaugų kaina

Biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymotvarkosaprašu,patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 195 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m.  kovo 23 d. nutarimo Nr. 253 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas).

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu Biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainis (Pį) apskaičiuojamas pagal formulę:

Pį = (Ek + PR) x L + K + A, kurioje:
Ek – atitikties vertinimo įstaigos vertinimą atliekančio išorės eksperto (toliau – ekspertas)  valandinis įkainis;
PR – pridėtinės išlaidos, reikalingos Biuro
 bendrųjų ryšių paslaugoms, kanceliarinių prekių ir norminių dokumentų įsigijimui, akreditacijos dokumentų kopijavimo ir archyvavimo, komandiruočių bei informacinių sistemų eksploatavimo reikmėms, valandinis įkainis;

L– eksperto darbo, susijusio su konkrečios atitikties vertinimo įstaigos atitikties vertinimu, valandų skaičius;

K, A – eksperto kelionės ir apgyvendinimo išlaidų įkainiai.

Jeigu atitikties vertinimo įstaigos atitikties vertinimą atlieka daugiau kaip vienas ekspertas, įvertinamas kiekvieno eksperto konkretiems darbams atlikti reikalingas darbo laikas ir kiekvieno eksperto atlygintinos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

 

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2024 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo“ patvirtintas 2024 m. atitikties įvertinimo įstaigos atitikties vertinimą atliekančio išorės eksperto valandinis įkainis (Ek) yra 51,24 Eur/val., pridėtinių išlaidų, reikalingų Biuro bendrųjų ryšių paslaugoms, kanceliarinių prekių ir norminių dokumentų įsigijimui, akreditacijos dokumentų kopijavimo ir archyvavimo, komandiruočių bei informacinių sistemų eksploatavimo reikmėms, valandinis įkainis (PR) – 18,16 Eur/val.

Eksperto kelionės ir apgyvendinimo išlaidų įkainiai (K, A), jei būtų įtrauktini apskaičiuojant paslaugos kainą, nustatomi pagal faktiškai patirtas kelionės ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, vadovaujantis Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:

K – atlyginamos transporto išlaidos, susijusios su vykimu į atitikties vertinimo įstaigos buveinę ar veiklos vietą, ar kitą atitikties vertinimo įstaigos nurodytą vietą (kelionės ir grįžimo iš jos visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, kaina arba sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į kelionę buvo važiuojama eksperto transporto priemone), taip pat transporto išlaidos paslaugų teikimo vietovėje (vietovėse) visų rūšių transporto priemonėmis;

A – atlyginamos patirtos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, neviršijančios 145 Eur gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienai normos.

Sudarant paslaugų teikimo sutartį įstaiga gali pasirinkti pati savo lėšomis pasirūpinti eksperto kelione ir (ar) apgyvendinimu – tokiu atveju atitinkamos išlaidos į galutinę paslaugos kainą neįtraukiamos.

Taip pat informuojame, kad išdavus akreditavimo pažymėjimą ar jį pakeitus yra mokėtina 14 Eur arba 7,20 Eur valstybės rinkliava (Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.620 papunktis).

____________________________________________________________________________________________________________________

Biuro teikiamų tarpvalstybinio akreditavimo paslaugų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2024 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų tarpvalstybinio akreditavimo paslaugų kainos“

Kai Biuras pasitelkiamas kaip subrangovas atlikti atitikties vertinimo įstaigų, kurios yra akredituotos kitų šalių nacionalinių akreditacijos įstaigų, ar jų padalinių Lietuvos Respublikoje vertinimą ir (ar) praktinės veiklos stebėjimą, jei Biuro ir kitos šalies akreditacijos įstaigos sudarytu susitarimu nesusitarta kitaip, paslaugų kainai nustatyti 2024 m. taikomas 51,24 Eur/val. valandinis įkainis. Pagal jį apskaičiuojama visų vertinimo grupės narių (įskaitant grupės vadovą – Biuro atstovą) darbo kaina.

Papildomai atlyginamos kiekvieno vertinimo grupės nario patirtos, su vertinimu susiję kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-18