Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas (ISO/IEC 17024)

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo asmenų sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17024 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Bendruosius atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir akreditavimo reikalavimus nustato akreditacijos dokumentas AD 5.1 Atitikties vertinimo įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai, kuris taikomas kartu su specialiuosius reikalavimus nustatančiu akreditacijos dokumentu AD 5.8 Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai.  

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai


Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org 

Atnaujinimo data: 2024-04-08