Europos akreditacijos organizacija (EA) yra asociacija vienijanti Europos nacionalines akreditacijos įstaigas, įgaliotas nacionalinių valdžios institucijų atlikti atitikties įvertinimo įstaigų (bandymų ir kalibravimo laboratorijų, kontrolės bei sertifikavimo įstaigų) akreditavimą, t.y. patvirtinimą, kad jos atitinka darniuosiuose standartuose nustatytus reikalavimus. EA tikslas – koordinuoti ir prižiūrėti Europos akreditavimo infrastruktūrą, siekiant užtikrinti, kad akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai vienoje valstybėje narėje būtų pripažįstami ir kitų šalių narių valdžios institucijų bei rinkos dalyvių, išvengiant prekybos barjerų, susijusių su papildomu patikrinimu ar vertinimu, taip sudarant palankias sąlygas plėtotis tarptautinei prekybai ir globaliai ekonomikai.

Nacionalinis akreditacijos biuras yra EA tikrasis narys, nuo 1999 m. atstovauja Lietuvą šios organizacijos Laboratorijų, Sertifikacijos ir Kontrolės komitetuose, Daugiašalių susitarimų taryboje, dalyvauja jų ir kitų darbo grupių veikloje.

2001 m. biuras tapo EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataru bandymų ir kalibravimo laboratorijų bei produktų sertifikavimo įstaigų srityse, 2005 m. – kokybės sistemų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų, darbuotojų sertifikavimo įstaigų bei kontrolės įstaigų, 2017 m. – medicinos laboratorijų akreditavimo srityse.

2017 m. spalio 4-5 d. Bukarešte vyko Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) Daugiašalių susitarimų tarybos (toliau – MAC) posėdis, kurio metu buvo priimami sprendimai dėl Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau – Biuras), kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, vykdomos veiklos pripažinimo.

Pagrindą šiems sprendimams sudarė EA MAC paskirtos tarptautinės ekspertų grupės 2017 m. vasario 20-24 d. atliktas Biuro veiklos vertinimas, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro akreditavimo veiklos atitiktį ES teisės aktų, standarto LST EN ISO/IEC 17011 ir tarptautinių akreditavimo organizacijų norminių dokumentų reikalavimams.

EA MAC išnagrinėjo ekspertų grupės parengtą Biuro vertinimo ataskaitą, atitikties įvertinimo įstaigose atliktų praktinės veiklos stebėjimų rezultatus bei įgyvendintus korekcinius veiksmus ir patvirtino, kad Biuras visiškai atitinka nacionalinėms akreditacijos įstaigoms taikomus reikalavimus, išlaiko turimą daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą (akredituojant kalibravimo ir bandymų laboratorijas, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigas) bei išplečia pripažinimą medicinos laboratorijų akreditavimo srityje.

Šio įvertinimo rezultatai ir EA MAC priimtas sprendimas reiškia Biuro ir jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų tarptautinį pripažinimą.

Po 2021 m. kovo 1–5 dienomis vykusio Biuro veiklos vertinimo 2021 m. liepos 8 d. EA MAC pakartotinai patvirtino Biuro turimą EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą.

Nacionalinis akreditacijos biuras yra Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (angl., Forum of Accreditation and Licensing Bodies (toliau - FALB)) narys. FALB veikia vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1221/2009.

2018 m. sausio 19 d. Biuras tapo tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis narys, ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.

2019 m. kovo 28 d. Biuras tapo Tarptautinio akreditavimo forumo (IAF) nariu ir 2019 m. liepos 12 d. prisijungė prie IAF valdomų daugiašalių pripažinimo susitarimų (MLA).

ILAC MRA ir IAF MLA veikia kaip kokybės ženklai, liudijantys atitiktį taikomiems reikalavimams ir standartams bei remia pasaulinę prekybos sistemą, skatindami tarptautinį pasitikėjimą akredituotų atitikties vertinimo įstaigų veikla bei jų rezultatais.

Atnaujinimo data: 2023-11-29