Skundas - akreditacijos įstaigai išreikštas asmens ar organizacijos nepasitenkinimas (kitoks nei apeliacija), susijęs su akreditacijos įstaigos ar jos akredituotų atitikties vertinimo įstaigų veikla, reikalaujantis reakcijos (LST EN ISO/IEC 17011).

Apeliacija - atitikties vertinimo įstaigos prašymas pakartotinai įvertinti bet kokį nepalankų akreditacijos įstaigos sprendimą, susijusį su jo pageidaujamu akreditavimo statusu (LST EN ISO/IEC 17011).

Atitikties vertinimo įstaiga, nesutinkanti su Biuro ar jo paskirtos ekspertų grupės veikla ar išvadomis, gali pateikti Biurui skundą. Biurui taip pat gali būti pateikiami skundai dėl jo akredituotų įstaigų veiklos. Biuras per 20 darbo dienų išnagrinėja skundą. Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų, jeigu jo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis. Skundo pateikėjas informuojamas apie skundo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. Biuras, baigęs skundo nagrinėjimą, raštu informuoja skundo pateikėją apie skundo sprendimo rezultatus.

Atitikties vertinimo įstaiga gali pateikti apeliaciją dėl Biuro priimtų sprendimų, susijusių su akreditavimu. Apeliacija pateikiama Biurui ne vėliau, kaip per 15 kalendorinių dienų po sprendimo gavimo. Apeliaciją dėl Biuro priimtų sprendimų nagrinėja apeliacinė komisija.

Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo procedūra

Atnaujinimo data: 2023-11-29