Pareigų aprašymas Spausdinti

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių, biomedicinos ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su atitikties įvertinimu bei kokybės vadyba, patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su akreditavimo, atitikties įvertinimo sistema ir Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau – Biuras) veiklos sritimis, teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles;

4.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.                     

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia norminių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių akreditavimo klausimus, projektus siekiant akreditavimo proceso plėtojimo ir tobulinimo;

5.2. dalyvauja koordinuojant atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą ir jų veiklos priežiūrą;

5.3. pagal kompetenciją dalyvauja priimant sprendimus dėl atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo;

5.4. atlieka atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą bei jų veiklos priežiūrą, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas akredituotų įstaigų veiklos rezultatais;

5.5. dalyvauja organizuojant ir atlieka techninių ekspertų rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą, kad būtų užtikrintas efektyvus atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo procesas;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja atitinkamų šakos akreditacijos komitetų veikloje;

5.7. įvertina ir teikia apibendrintus pasiūlymus dėl Biurui teikiamų dokumentų projektų;

5.8. rengia informaciją ir dalyvauja pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose atitikties įvertinimo klausimais;

5.9. vykdo funkcijas, nustatytas Biuro kokybės vadybos sistemos dokumentais;

5.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.