Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda Biuro vadovaujantiesiems ekspertams organizuoti ir koordinuoti atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo proceso eigą;

6.2. rengia norminių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių akreditavimo procesą, projektus;

6.3. sudaro samdomų išorės ekspertų metinį monitoringo planą, vykdo jų asmens bylų peržiūrą ir atnaujinimą;

6.4. dalyvauja planuojant, organizuojant bei atliekant samdomų išorės ekspertų kvalifikacijos kėlimą;

6.5. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant akreditacijos komitetų, akreditacijos tarybos, atitikties vertinimo apeliacinės komisijos veiklą;

6.6. rengia sutarčių su užsakovais bei samdomais išorės ekspertais projektus, užtikrina, kad sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų;

6.7. vykdo funkcijas, nustatytas Biuro vadybos sistemos dokumentais;

6.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.