Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti  ne žemesnį kaip vidurinį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų ūkinę veiklą, turto administravimą, viešuosius pirkimus.

5.3. gebėti vykdyti tarnybinių patalpų, elektros, telefono, vandentiekio, apsaugos sistemų priežiūrą;

5.4. gebėti vykdyti turto apskaitą  bei vykdyti eksploatacinių medžiagų pirkimus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir Microsoft Office programiniu paketu;

5.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus;

6.2. vykdo Biuro patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus ir užtikrina Biuro turto, patalpų, inventoriaus racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;

6.3. Organizuoja turto naudojimą, vykdo jo priežiūrą bei dalyvauja atliekant turto inventorizaciją, rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus;

6.4. aprūpina Biuro darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, reprezentacinėmis prekėmis bei užtikrina jų apsaugą ir savalaikį remontą;

6.5. vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus vadovaudamasis Biuro direktoriaus patvirtintomis supaprastintų Viešųjų pirkimų taisyklėmis, pildo nustatytus dokumentus;

6.6. organizuoja Biuro patalpų valymo bei patalpų apsaugos paslaugų teikimą;

6.7. organizuoja ir koordinuoja transporto paslaugas esant reikalui;

6.8. organizuoja  ir prižiūri techninių  priemonių, reikalingų Biuro  organizuojamiems renginiams būklę ir užtikrina jų funkcionavimą;

6.9.Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.