Pareigų aprašymas Spausdinti


III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia norminių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių akreditavimo klausimus, projektus;

6.2. dalyvauja koordinuojant atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą ir jų veiklos priežiūrą;

6.3. pagal kompetenciją dalyvauja priimant sprendimus dėl atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo;

6.4. atlieka atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą bei jų veiklos priežiūrą, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas akredituotų įstaigų veiklos rezultatais;

6.5. dalyvauja organizuojant bei atliekant techninių ekspertų kvalifikacijos kėlimą, kad būtų užtikrintas efektyvus atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo procesas;

6.6. užtikrina atitinkamų šakos akreditacijos komitetų veiklą ir dalyvauja jų veikloje;

6.7. koordinuoja palyginamųjų bandymų organizavimą, siekiant įrodyti atitikties įvertinimo įstaigų kompetencijos lygį;

6.8. įvertina ir teikia apibendrintus pasiūlymus dėl Biurui teikiamų dokumentų projektų;

6.9. dalyvauja rengiant informaciją ir dalyvauja pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose atitikties įvertinimo klausimais;

6.10. vykdo funkcijas, nustatytas Biuro vadybos sistemos dokumentais;

6.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.