PATVIRTINTA
                                                                                        Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

                                                                                        inovacijų ministro
                                                                                        2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-343

 

 

 

NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis akreditacijos biuras (toliau – Biuras) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija).

2. Biuro paskirtis – atlikti nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas.

3. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, kitais akreditavimo veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 895 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymą“, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau – ministras) įsakymais, nustatančiais atitikties vertinimo objektams taikomus reikalavimus, Nacionalinio akreditacijos biuro nuostatais (toliau – Nuostatai).

4. Biuro savininkė yra valstybė. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimą dėl Biuro reorganizavimo ir likvidavimo, kuris priimamas vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi) Ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Biuro veiklą.

5. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Biuro buveinės adresas: T. Kosciuškos g. 30, Vilnius.

6. Biuras yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Biurui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

7. Biuro vieši pranešimai ir kita informacija skelbiama Biuro interneto svetainėje (nab.lrv.lt).  

 

II SKYRIUS

Biuro VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Biuro veiklos tikslas – įgyvendinant valstybės politiką ministrui pavestoje akreditacijos srityje ir aptarnaujant šios politikos formavimą ir įgyvendinimą, atlikti nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas.

9. Biuras, siekdamas Nuostatų 8 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. registruoja akredituotas atitikties vertinimo įstaigas;

9.2. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie akreditavimą, Biuro veiklą ir akreditavimą reguliuojančius teisės aktus;

9.3. teikia Ministerijai informaciją ir pasiūlymus akreditacijos srities teisinio reguliavimo tobulinimo klausimais;

9.4. organizuoja mokymus akreditavimo procese dalyvaujantiems ir jais tapti pretenduojantiems asmenims, siekdamas užtikrinti jų kompetencijos atitiktį nustatytiems reikalavimams;

9.5. teikia ataskaitas Europos akreditacijos organizacijai (toliau – EA) ir sudaro sąlygas atlikti Biuro veiklos vertinimą EA paskirtai ekspertų grupei;

9.6. dalyvauja EA ir tarptautinių organizacijų veikloje;

9.7. atlieka kitas Atitikties vertinimo įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose akreditavimo procesą, nustatytas funkcijas.

10. Biuras atlieka 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/2026, nustatytas funkcijas ir gerosios laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės institucijos funkcijas.

 

III SKYRIUS

biuro TEISĖS

 

11. Biuras, siekdamas jam pavesto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Biurui skirtoms funkcijoms atlikti;

11.2. pasitelkti savo darbui reikalingų ekspertų;

11.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialais ir atstovybėmis;

11.4. prireikus sudaryti darbo grupes Biuro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, įtraukti į jas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus (suderinęs su šių institucijų, įstaigų ir organizacijų vadovais);

11.5. kitas Atitikties vertinimo įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose akreditavimo procesą, nustatytas teises.

 

IV SKYRIUS

BIURO veiklos organizavimas

 

12. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, kurie skelbiami Biuro interneto svetainėje (nab.lrv.lt).

13. Biuro veikla reglamentuojama Biuro direktoriaus tvirtinamais dokumentais: Biuro darbo reglamentu, Biuro vidaus tvarkos taisyklėmis ir Biuro administracijos padalinių nuostatais.

14. Biuro administracijos struktūrą tvirtina ministras.

15. Biurui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu).

16. Biuro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.

17. Biuro direktorius:

17.1. organizuoja Biuro darbą taip, kad būtų siekiama Biuro veiklos tikslo ir atliekamos Biuro funkcijos;

17.2. atstovauja Biurui teisme ir kitose institucijose ir įstaigose arba suteikia įgaliojimus tai daryti Biuro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai);

17.3. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

17.4. nustato Biuro struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

17.5. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Biuro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

17.6. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

17.7. užtikrina racionalų ir taupų Biuro lėšų ir turto naudojimą, veiksmingos Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

17.8. koordinuoja ir kontroliuoja Biuro administracijos padalinių veiklą;

17.9. teikia Ministerijai metinę Biuro veiklos ataskaitą, ministro reikalavimu atsiskaito už Biuro veiklą;

17.10. atlieka kitas Atitikties vertinimo įstatyme, taip pat kituose įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, reglamentuojančiuose akreditavimo procesą, ir ministro pavestas funkcijas.

18. Biuro direktorius turi vieną pavaduotoją, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Biuro direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Biuro direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Biuro direktoriui, kuris nustato jo veiklos sritis ir paveda jam atlikti atitinkamas funkcijas.

19. Biuro direktoriaus pavaduotojas nustatytose veiklos srityse:

19.1. Biuro direktoriaus pavedimu atstovauja Biurui;

19.2. kontroliuoja, kaip siekiama Biurui pavesto tikslo ir atliekamos funkcijos Biuro direktoriaus nustatytose veiklos srityse, koordinuoja šį procesą;

19.3. dalyvauja planuojant Biuro veiklą;

19.4. atlieka kitas Biuro direktoriaus jam pavestas funkcijas.

20. Laikinai nesant Biuro direktoriaus, jo funkcijas atlieka Biuro direktoriaus pavaduotojas, o šiam laikinai negalint eiti savo pareigų – kitas Biuro direktoriaus paskirtas Biuro valstybės tarnautojas.

21. Biure sudaromi patariamieji organai – šakos akreditacijos komitetai, kurie teikia Biurui pasiūlymus dėl atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo.

22. Šakos akreditacijos komitetai sudaromi iš akredituotų atitikties vertinimo įstaigų atstovų, akreditavimo procese dalyvaujančių ekspertų, valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų, pramonės ir kitų organizacijų atstovų bei specialistų (suderinus su jų vadovais), kurių darbas susijęs su konkretaus komiteto veiklos sritimi. Šakos akreditacijos komitetų nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina Biuro direktorius.

 

V SKYRIUS

Biuro vidaus administravimo kontrolė

 

23. Už Biuro finansų kontrolę atsako Biuro direktoriaus paskirti Biuro valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

24. Biuro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

25. Biuro vidaus auditą atlieka Ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

26. Biuro metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka Biuro direktorius.

 

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

27. Biuras reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Atnaujinimo data: 2024-05-09